088 – 555 0700 | info@buurtsuper.eu

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op klanten van De Buurtsuper die spaarzegels sparen door (hiervoor in aanmerking komende) producten (verder te noemen “Producten”) te kopen in De Buurtsuper. Let op: sparen voor deze actie kan uitsluitend offline, door fysiek zegels te ontvangen tijdens het afrekenen van de producten in de deelnemende winkels. 

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie ‘Zet de zomer op tafel met Bowls & More’ (verder te noemen: “de Spaaractie”) van Boon Food Group (verder te noemen: “de Organisator”). Boon Food Group is gevestigd op Saffier 300 (3316 LN) te Dordrecht.
2. De Buurtsuper is een gedeponeerde merknaam. 
3. De Spaaractie heeft als doel om klanten de mogelijkheid te geven te sparen voor Bowls & More producten. De deelnemende producten zullen in de winkel, op de website en op de sociale mediakanalen worden gecommuniceerd. 
4. De Spaaractie loopt van 8 juli 2024 tot en met 17 augustus 2024 (verder te noemen: “de Actieperiode”). 
5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Spaaractie stop te zetten of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de deelnemende supermarkten worden geplaatst, voorzien van een datum. Vanaf deze datum zijn de deelnemers gebonden aan de gewijzigde actie voorwaarden. 
6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de Spaaractie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 
7. Spaarkaarten kunnen niet voor de spaarproducten worden ingeleverd door minderjarigen. Bij twijfelgevallen over de leeftijd van degene die een spaarproduct wil aanschaffen kan de caissière om een legitimatiebewijs vragen, om de leeftijd vast te stellen. 

II. Sparen 

8. Van 8 juli 2024 tot en met 17 augustus 2024 ontvangt de deelnemer één (1) spaarzegel bij iedere vijf (5) euro aan Producten per transactie bij alle deelnemende winkels.
9. De spaarzegels kunnen uitsluitend fysiek gespaard en verzilverd worden in de deelnemende winkels. 
10. Het aantal te ontvangen spaarzegels wordt berekend over het netto bon bedrag, ná verrekening van de korting (zoals Actie, emballagekorting, 35% stickerkorting etc.).
11. Het netto bon bedrag is het totaalbedrag op de kassabon met de korting. 
12. Van de Spaaractie zijn uitgezonderd: statiegeld, rookwaren, geneesmiddelen, alcoholische dranken, babyartikelen tot 1 jaar, loten, cadeaukaarten, boeken en postzegels. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen spaarzegels uitgegeven.
13. De items van de spaaractie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Voor de actie geldt op = op.

III. Inleveren 

14. Bij twaalf (12) spaarzegels is er sprake van een volle spaarkaart. De eerste zegel per spaarkaart is gratis. 
15. De volle spaarkaarten kunnen van 8 juli 2024 tot en met 24 augustus 2024 worden verzilverd in de deelnemende winkels, voor één (1) van de producten. 
16. Met een volle spaarkaart en tegen bijbetaling koopt de deelnemer een product (kommen of houten plank) naar keuze. De bewaardeksels kunnen worden aangeschaft voor €1,25 zonder inlevering van een volle spaarkaart. 
17. De spaarkaart is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen. 
18. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd. De Bowls & More spaar artikelen (kommen en houten plan) worden niet verkocht zonder inlevering van een volle spaarkaart. 
19. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd. 
20. De organisator behoudt zich het recht voor spaarzegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren. 
21. Volle spaarkaarten of losse spaarzegels kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel. 
22. Spaarzegels van eerdere en/of andere acties zijn bij de Spaaractie ongeldig en kunnen niet worden gebruikt bij de Spaaractie. 
23. Spaarkaarten met minder dan twaalf (12) spaarzegels zijn niet inwisselbaar. 
24. Volle spaarkaarten zijn volledig overdraagbaar aan anderen. 

IV. Aansprakelijkheid 

25. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Spaaractie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de items. 

V. Garantie 

26. In Nederland geldt wettelijk een garantie van 2 jaar op gekochte producten vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt eventuele fabricagefouten en materiaalfouten binnen de genoemde periode. Breuk, verlies, slijtage of gebrek aan kennis over het gebruik van het product vallen hier niet onder. Ook oneigenlijk gebruik valt niet onder de garantie. Tijdens de actie kunnen klanten hun vragen over garantie direct stellen in de winkel van aankoop. Na de actie kunnen klanten hun vragen over garantie stellen aan onze klantenservice via: info@buurtsuper.eu
27. Bij contact met de klantenservice, graag altijd de volgende informatie vermelden: 1) voornaam, 2) achternaam, 3) volledig adres, 4) contact telefoon, 5) contact e-mail. 6.) aankoopbewijs (via foto) 7.) foto van het product en klacht/het probleem.

VI. Slotbepalingen 

28. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website [LINKS], de sociale media-accounts en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, inclusief de spaarkaart en spaarzegel, komen toe aan de Organisator. 
29. De Organisator is niet aansprakelijk voor zetfouten op de spaarkaart.
30. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Spaaractie, kunnen deelnemers terecht bij de deelnemende supermarkten of bij klantenservice van de Organisator.
31. Op de Spaaractie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

Aldus opgemaakt te Dordtrecht, 01-07-2024